Érmihályfalvi helytörténet

Ismerje meg Érmihályfalvát és környékét Kovács Rozália - Gyöngyi helytörténész bemutatásában

                AKI ÚJRA ÍRTA AZ ELÉGETT ANYAKÖNYVEKET

                      Nt. VÁSÁRHELYI DÁNIEL lelkipásztor

                               /1786 - 1862/

 

1786 novemberében született Hegyköz-Szentmiklóson. Édesapja Vásárhelyi Dániel lelkész, édesanyja Hajdu Erzsébet tanítónő.Első oktatását édesanyjától nyerte, később a debreceni főiskolán tanult, ahol alsóbb iskoláit elvégezvén nyolc évig volt a felsőbb tudományokat hallgató tanulók sorában". Tanulásomat végezvén Öcsödön rektorrá lettem, három esztendeig vittem a rektori hivatalt." Az 1809-ik évben a békésmegyei öcsödi egyház választotta meg az iskola tanitójának és igazgatójának, ahonnan három évig közszeretetben folytatott tanitása után lelkészi pályára szentelvén magát, a göttingai külhoni tudományos egyetem meglátogatására   indult , hol több nevezetes várost látogatván meg 12 évig tanult.

Az 1814-ik évben letette a lelkészi vizsgákat.

Utazásáról 1824-ben ezt irja:" az 1812-ik év szeptember havában mentem Pozsonyba, innen két hónap múlva Bécsbe, itt passusom kezembe vevén januárius 10 -ik napján 1813-ik esztendében, azon felette kemény téli időben, mikor Bonaparte volt francia császár ármádiája muszka országban részint megfagyott, Lipcsébe utaztam oly szándékkal, hogy ott tanulok tavaszig.De itt utól érvén a Franciország felé visszatért a hidegvette francia sereg, minthogy ragadó nyavalyát hozott magával a városba, Gotthába mentem innen Weimarba mentem, innen Kassába, végre a tavaszi akadémiai kursusokra          elejére      Göttingába, hol egy oskolai esztendőt eltöltvén , 1814 közepe táján lejöttem Franciaország    határszéléig."(Barkóczy András: Extractus protocolli...1891)

"Kevés ideig lettem idehaza pihenőben, mert 1814 októberén tekintetes Táblabiró bernáthfalvi Bernáth Gedeon két úrfiainak nevelésére meghivott és Kassára küldött, hol esztendeig lakván mentem az úrfiakkal Pozsonyba, innen  három hónapra Bécsbe."

Hazatérve 1816 őszén megválaszották   Émihályfalvára lelkipásztornak. Ugyanebben az évben nősült meg, felesége Egeressy Juliánna volt, akivel 46 esztendőt élt.  "Ugyanennyi évekig folytatván lelkészi tevékenységét a buzgó egyházban szeretettel és tisztelettel".

Két érdekes, de szomorú eseményről tudunk lelkipásztorságának idejéből. /Forrás:Debreceni levéltár, közgyűlési jegyzőkönyvek/ Idézem:" a Mihályfalvi Ekklésia parokiális háza, a prédikátornak minden vagyonával együtt, a véletlenül és éjjel támadott tűz által elpusztittatott...mátrikulái is mind megégtek"... jelenti a közgyülésnek 1828 október 13-án.

Vásárhelyi Dániel 1829-ben újra kezdte írni az elégett anyakönyveket. Ennek első oldalán ezt olvashatjuk: "Az Érmihályfalvai Reform. Egyház 1-ső darab Anya Könyve, mely az 1828-dik év Augusztus hó 18-ik napján támadt és a papilakot elhamvasztott tűzben elégett 1769 ik évben kezdett Anya Könyv helyett, a lakosok beíratása után készült, és Bihar vármegye bizottsága által hitelesíttetett".

Hat év múlva volt egy második nagy tűz,1834 július 22-én, irja a Tiszántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve: "az érmihályfalvai prédikátor Vásárhelyi Dániel az egész ekklésia nevében elkeseredve  panaszolja...midőn a lakosok az aratással foglalatoskodának, egy vigyázatlanságból támadott gyúladás a helységnek egyik legdíszesebb utcáját, s abban az 1828-i hasonló romlásból csinosan felépült prédikátori házat...fél óra alatt megemésztette..."

"A prédikátori ház öt jókarban levő épülete - olvassuk tovább a jegyzőkönyvből - a fiúgyermekek most újított oskolája, 9 tehetősebb lakosok házával és nagyszámú gazdasági épülettel elpusztult".... Az ekklésia levéltára, szent edényei, anyakönyvei, jegyzőkönyvei megmenekültek, "csak az elszánt bátorság mentette meg a felső deszkázatba már belekapott tűztől."/TRE I.1.a/

"A károsodott ekklésia prédikátora a közgyűlésen esedezik a könyörületes segedelmezésre - olvassuk tovább - Szivére vevén a Consistorium a mihályfalvi ekklésiának valóban siralmas és szánakozásra méltó sorsát, azt felsegittetés végett...a prédikáló székből hathatósan ajánltatni rendeli...hogy a folyamodó ekklésia számára pénzt    adhasson..."

Vásárhelyi Dániel rajzolta meg az érmihályfalvi református ekklésia pecsétjét,    Érmihályfalva Sigilluma -t. "Az egyszerű épületábrázolásnál jóval összetettebb az érmihályfalvi ekklésia pecsétjének rajza, amelyet  Vásárhelyi Dániel prédikátor meg is magyaráz... (TtREL.1.30.g.2.k.229) Egy kősziklán épült kálvinista tornyos templom, melynek ajtaja nyitva  van az isteni tiszteleteknek szabad gyakorlása jeléül. Napkeletről süt a nap a templomra, a teljes    fénnyel tündöklő nap, annak ábrázolására, hogy napkeleten támadt az igazság fényes napja, a Megváltó Jézus Krisztus. Napnyugata van egy csillag a templom felett, mely azt ábrázolja, hogy az evangélium tündöklő világa mellett is vagynak még      a tudatlanság setétségébe   vakoskodó pogány népek." (Szálkai Tamás: Adalékok a protestánsok pecséthasználatához az Érmelléki tractus lelkészi beadványai kapcsán, 2017)

Az 1829-ben újrairt anyakönyveket haláláig pontosan és szorgalmasan vezette.  Szőke János lelkipásztor jegyezte be halálát 1862 július 1-én ." jegyezte Szőke János ref.lelkipásztor, a boldogultnak 8 évig segédje és hivatali utódja".

Ezt írja:" 1816-ik év őszén e buzgó egyház által lelkipásztorul választván házasságra lépett Egeressy Juliánna asszonnyal, kivel 46 évig élt házasságban, ugyanennyi évekig folytatván azt a buzgó egyházban szeretettel és tisztelettel szent hivatalát."

"Élete utolsó tizedében a különben jól termett és szilárd test szélüdés által vettetett végbe, erejében naponként gyengülni kezdett, mig végre több évi testi gyöngeség, de lelki éberséggel töltött napjai  után öt napi súlyosabb betegség alatt, munkás élete fáklyája, mint hulló csillag múló szikrája, sokak áldáskívánása mellett, csendesen kialudott."-

 

 

Forrásanyag:

- Debreceni Levéltár TREL I.2.i.34, T.E.R.E I.30.a.1,  I.1.s.18.TRE I.1.a.

- Barkóczy András: Extractus protocolli venerabilis tractus Érmellyékiensis, 1891 augusztus 4.

 -  Érmihályfalvi Ref.Egyház Halottak anyakönyve az 1862 évből 

- A 19.század krónikája in. Kovács Rozália: Utak a múltba 110-113.oldal .

 

 

 

 

   

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 19
Tegnapi: 26
Heti: 184
Havi: 982
Össz.: 310 571

Látogatottság növelés
Oldal: Vásárhelyi Dániel
Érmihályfalvi helytörténet - © 2008 - 2024 - helytortenet.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »